Trang chủ Tin Tức & Kiến Thức ✅ Báo cáo tài chính – Định nghĩa, Giải thích và Hướng dẫn cách đọc CHI TIẾT NHẤT

Báo cáo tài chính – Định nghĩa, Giải thích và Hướng dẫn cách đọc CHI TIẾT NHẤT

bởi Team Hãy Đầu Tư

Báo cáo tài chính là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính nhanh chóng. Hãy Đầu Tư sẽ giúp bạn nắm về việc đọc hiểu báo cáo tài chính để kịp thời điều chỉnh chiến lược phù hợp qua bài viết sau.

1️⃣ Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) là một bảng thông báo chi tiết về tính hình tài chính của Doanh nghiệp bao gồm doanh thu, lợi nhuận, các khoản vốn và nợ phải trả,…

Thông qua bảng Báo cáo tài chính này, Nhà đầu tư có thể đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có tốt hay không, từ đó đưa ra quyết định đầu tư.

Nếu công ty hoạt động ổn định và có khả năng phát triển tốt sẽ giúp Nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ việc mua cổ phiếu của công ty đó.

Ngược lại, nếu công ty có bất kỳ dấu hiệu hoạt động không ổn định, Nhà đầu tư có thể cân nhắc trước khi đầu tư để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.

Báo cáo tài chính sẽ được công ty công bố vào mỗi cuối năm hay mỗi quý, bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh BCTC

2️⃣ Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một tài liệu quan trọng giúp cung cấp thông tin để đánh giá tổng quan về tình hình tài chính của Doanh nghiệp, gồm có giá trị tài sản, nguồn vốn và tiềm năng hoạt động của Doanh nghiệp trong tương lai.

✅ Cơ cấu và nguyên tắc của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán gồm có tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả tại một thời điểm cụ thể.

Ta có nguyên tắc:

Tổng tài sản  = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn.

Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

Trong đó:

 • Tài sản ngắn hạn: là tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng trong khoảng thời gian dưới 1 năm gồm có tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho.
 • Tài sản dài hạn: là tài sản có giá trị sử dụng trên 1 năm gồm các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, tài sản dang dở dài hạn và đầu tư tài chính dài hạn.
 • Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu đều thể hiện nguồn vốn của Doanh nghiệp.

Ví dụ:

Tổng tài sản có: 4 tỷ (Tài sản ngắn hạn là cổ phiếu 1 tỷ, Tài sản dài hạn là nhà máy 3 tỷ)

Nguồn vốn: 4 tỷ (Nợ phải trả cho ngân hàng là 500 triệu, vốn chủ sở hữu là 3,5 tỷ)

=> Tổng tài sản = tổng nguồn vốn = 4 tỷ

✅ Hướng dẫn đọc hiểu bảng cân đối kế toán tài chính

 • Bước 1: Thống kê mục Tài sản – Nguồn vốn
 • Bước 2: Dùng phép tính để tính tỷ trọng tài sản, nguồn vốn và các mục liên quan
 • Bước 3: Ghi chú những mục có tỷ trọng cao hay giá trị biến động tương đối lớn tại thời điểm lập báo cáo.

Bảng cân đối kế toán 1

Bảng cân đối kế toán 2

Bảng cân đối kế toán 3

Bảng cân đối kế toán 4

3️⃣ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và các kết quả khác trong thời kỳ xác định.

✅ Cơ cấu và nguyên tắc của bảng báo cáo hoạt động kinh doanh

Ta có nguyên tắc:

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập dựa trên tính cân đối giữa Doanh thu, Chi phí và Kết quả hoạt động kinh doanh.

Ta có công thức sau:

Tổng doanh thu thuần = Tổng chi phí + Tổng lợi nhuận

Trong đó:

Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ = Chiết khấu thương mại + Giảm giá bán hàng + Hàng bán bị trả lại + Thuế TTĐB, Thuế XK

✅ Hướng dẫn đọc hiểu bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Bước 1: Tách riêng doanh thu và chi phí.
 • Bước 2: Dùng phép tính để tính tỷ trọng từng doanh thu trong tổng DT, tỷ trọng của từng chi phí trong tổng CP.
 • Bước 3: Xem xét sự thay đổi của chúng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4️⃣ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh sự lưu chuyển dòng tiền ra, vào của Doanh nghiệp trong 1 khoảng thời gian nhất định. Từ đó giúp Nhà đầu tư đánh giá được khả năng chuyển đổi dòng tiền mặt và khả năng thanh toán của Doanh nghiệp.

✅ Cơ cấu và nguyên tắc của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

✅ Hướng dẫn đọc hiểu bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Có 3 dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, gồm:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: là các khoản thu và chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn tiền do Doanh nghiệp tự tạo ra, không liên quan đến việc huy động vốn và vay nợ.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm,… tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Các dòng tiền vào ra liên quan đến việc tăng giảm vốn chủ sở hữu và vay nợ.

Nguyên tắc:

 • Dòng tiền ra là âm.
 • Dòng tiền vào là dương.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

5️⃣ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là bảng báo cáo dùng để làm rõ các thông tin đã nêu trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

✅ Hướng dẫn đọc hiểu thuyết minh báo cáo tài chính

 • Bước 1: Hiểu rõ về Doanh nghiệp: Các kỳ kế toán và chính sách kế toán,…
 • Bước 2: Hiểu rõ lĩnh vực mà Doanh nghiệp đang hoạt động:
    • Nếu Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thì tài sản cố định sẽ cao.
    • Nếu là các nhà bán lẻ thì khoản thu vào sẽ ít và hàng tồn kho lớn.

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

6️⃣ Tổng kết

Thông qua bài viết trên, hy vọng Hãy Đầu Tư đã giúp bạn giải quyết được khó khăn với những con số khi đọc bảng báo cáo tài chính. Chúc bạn có những thành công trên con đường đầu tư của mình!

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quý vị có thể tham khảo tại chuyên mục >>Kiến thức Chứng khoán<< của www.HayDauTu.com.

Kiến thức được Hãy Đầu Tư tham khảo và tổng hợp từ:

Kiến Thức Trong Ngành Mới Nhất:

Để lại bình luận