SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

Bài kiểm tra Futures Bạn đã hoàn thành 14/14 câu hỏi. 1. Ví nào sau đây không được hỗ trợ giao dịch trên Binance Futures? Ví ký quỹ bằng USDT Ví ký quỹ bằng coin Ví Margin 2. Đâu không phải là điểm khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và hợp đồng tương lai ký quỹ ...