Livermore’s Experience – Phần IX: Giải Thích Các Quy Tắc

IX: Explanatory Rules. Giải Thích Các Quy Tắc.

Ghi chép giá vào trong xu hướng tăng bằng màu đen

Ghi chép giá trong cột của xu hướng giảm bằng màu đỏ

Trong những cột còn lại ghi bằng bút chì

(a)  Đặt gạch đỏ dưới mức giá cuối cùng trong cột xu hướng tăng ở ngày mà bạn bắt đầu ghi con số trong cột điều chỉnh tự nhiên. Bạn bắt đầu làm nó trên sự điều chỉnh đầu tiên khoảng 6 điểm so với giá cuối cùng mà bạn ghi được trong xu hướng tăng trước đó.

Gạch một gạch đỏ dưới mức giá cuối cùng trong cột điều chỉnh tự nhiên, khi bạn bắt đầu ghi các con số trong cột tăng giá tự nhiên hoặc là cột xu hướng tăng. Bạn bắt đầu ghi lại những con số ở sự cột tăng tự nhiên khi giá tăng lên khoảng 6 điểm so với mức giá cuối cùng bạn ghi trong cột điều chỉnh.

       Bây giờ bạn đã có 2 điểm  cơ sở cho sự quan sát, và trong sự phụ thuộc vào sự thể hiện của giá, khi thị trường quay lại vùng một trong 2 điểm đó, bạn có thể hình thành sự lập luận liên quan tới câu hỏi, liệu thị trường có thực sư quay lại một xu hướng xác định hay là biến động đó đã kết thúc?

Gạch một gạch màu đen dưới mức giá cuối cùng trong cột của xu hướng giảm ở ngày đầu tiên, khi mà bạn bắt đầu ghi các con số trong cột điều chỉnh tăng tự nhiên. Bạn bắt đầu làm điều đó khi mà giá đã tăng 6 điểm so với điểm cuối cùng trong xu hướng giảm trước đó.

Gạch một gạch đen dưới giá cuối cùng trong cột tăng điều chỉnh, khi mà bạn bắt đầu ghi lại con số trong cột sự điều chỉnh tự nhiên hoặc trong cột xu hướng giảm. Bạn bắt đầu làm điều đó khi giá quay đầu khoảng 6 điểm so với mức giá trước đó trong cột điều chỉnh tăng,

(a) Khi giá nằm trong cột tăng điều chỉnh tự nhiên đạt tới 3 điểm hoặc hơn so với mức giá cuối cùng được ghi trong cột cột đó (với gạch đen phía dưới), giá đó cần phải viết bằng màu đen trong xu hướng tăng.

(b) Khi mà giá trong cột điều chỉnh tự nhiên đạt tới 3 điểm hoặc hơn theo chiều giảm so với mức giá cuối cùng được ghi trong cột đó (với nét gạch màu đỏ), giá đó cần phải viết bằng màu đỏ trong xu hướng giảm.

  1. (a) Sau khi bạn ghi các mức giá trong cột xu hướng tăng, xẩy ra điều chỉnh khoảng 6 điểm, bạn bắt đầu ghi vào trong cột sự điều chỉnh tự nhiên, và tiếp tục cho tới khi cổ phiếu được bán thấp hơn mức giá cuối cùng được ghi trong cột điều chỉnh tự nhiên này.

(b) Sau khi bạn ghi giá trong cột tăng giá tự nhiên, xẩy ra điều chỉnh khoảng 6 điểm, bạn bắt đầu ghi giá đó trong cột điều chỉnh tự nhiên và tiếp tục cho tới khi giá thấp hơn mức giá ghi trong cột điều chỉnh tự nhiên đó. Trong trường hợp nếu như giá thấp hơn giá được ghi cuối cùng trong cột xu hướng giảm, bạn có thể phải ghi mức giá đó trong xu hướng giảm.

(c) Sau khi bạn ghi các mức giá trong cột xu hướng giảm, xẩy ra sự điều chỉnh khoảng 6 điểm. Bạn bắt đầu ghi nó trong cột sự điều chỉnh tự nhiên, và tiếp tục làm thế cho tới khi giá cao hơn mức giá cuối cùng được ghi trong cột sự điều chỉnh tự nhiên.

(d) Sau khi bạn ghi các mức gia trong cột điều chỉnh tự nhiên, xẩy ra điều chỉnh khoảng 6 điểm, bạn bắt đầu ghi lại mức giá đó trong cột tăng tự nhiên và ghi tới khi nào giá cao hơn giá cuối cùng trong cột tăng tự nhiên đó. Trong trường hợp nếu như giá cao hơn mức giá cuối cùng trong cột xu hướng tăng, bạn sẽ ghi tiếp giá trong cột xu hướng tăng đó.

(e) Khi mà bạn ghi con số trong cột điều chỉnh tự nhiên, và giá chỉ ra thấp hơn giá cuối cùng trong cột xu hướng giảm, khi đó giá được ghi bằng mầu đỏ trong cột xu hướng giảm.

(f) Cũng với quy tắc như vậy khi bạn ghi con số trong sự tăng giá tự nhiên, và đạt tới mức giá cao hơn mức giá cuối cùng trong cột xu hướng tăng – khi đó bạn ghi mức giá đó bằng màu đen trong cột xu hướng tăng.

(g) Trong trường hợp bạn ghi trong cột điều chỉnh tự nhiên và từ mức giá cuối cùng trong cột đó xẩy  sự tăng giá khoảng 6 điểm, nhưng mức giá đó không vượt qua mức giá cuối cùng được ghi trong cột điều chỉnh tăng tự nhiên, thì giá đó được ghi trong cột  điều chỉnh tăng lần 2 (thứ cấp) và được ghi trong đó cho tới ghi nào giá vượt qua mức giá cuối cùng trong cột tăng giá tự nhiên. Khi điều đó xẩy ra bạn một lần nữa bắt đầu ghi trong cột tăng giá tự nhiên.

(h) Trong trường hợp bạn ghi vào trong cột tăng tự nhiên và từ cái mốc giá cuối cùng trong cột đó xẩy ra sự điều chỉnh khoảng gần 6 điểm, nhưng giá này lại không thấp hơn mức giá cuối cùng được viết trong cột điều chỉnh tự nhiên, khi đó giá này cần phải được ghi trong cột điều chỉnh thứ cấp và viết ở đó cho tới khi giá này thấp hơn mức giá cuối cùng trong cột điều chỉnh tự nhiên. Khi đó bạn cần một lần nữa bắt đầu ghi các mức giá trong cột điểu chỉnh tự nhiên.

  1. Quy tắc tương tự khi sử dụng cho “giá chìa khóa” – ngoại trừ một điều rằng, bạn sử dụng nền tảng 12 điểm thay vì 6 điểm như trên.
  2. Cái mức giá cuối cùng, được ghi trong cột của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm trở thành điểm cơ sở, khi bạn bắt đầu ghi giá vào trong cột điểu chỉnh tự nhiên và tăng giá tự nhiên. Sau khi kết thúc sự tăng giá hoặc điều chỉnh tự nhiên đó, bạn lại bắt đầu viết các con số đó vào trong cột ngược lại, và khi điểm cự trị được tạo ra bởi cột trước đó sẽ trở thành điểm cơ sở khác.

Sau khi 2 điểm cơ sở được đạt tới, những sự tính toán này sẽ giúp bạn rất lớn trong việc dự đoán biến động quan trọng tiếp theo của thị trường. Những điểm cơ sở này sẽ rất mạnh nếu tạo thành cặp gạch chân màu đỏ hoặc đen. Sự gạch chân đó phục vụ cho mục đích ý đồ quan sát các điểm này một cách cẩn thận, hầu như các lần khi mà giá được ghi lại ở gần hoặc trên mức của một trong các điểm này, khi đó nó cần phải được quan sát rất cẩn thận. Sự quyết định nhảy vào thị trường của bạn phụ thuộc vào sự thể hiện giá ở thời điểm giá được đánh dấu.

  1. (a) khi bạn nhìn thấy giá với gạch đen thấp hơn giá với gạch đỏ cuối cùng được viết trong cột giảm giá – khi đó có thể là dấu hiệu cho bạn mua ở quanh điểm đó.

(b) Khi giá với gạch đen ở dưới thấp hơn giá được ghi trong cột tăng giá tự nhiên, và nếu như cổ phiếu trong đợt tăng tiếp theo của nó đạt tới mức giá gần điểm cơ sở – đây là thời gian mà bạn chuẩn bị được biết thị trường có đủ mạnh hay không để thay đổi xu hướng vào trong xu hướng tăng chính thức.

 

(c) Ngược lại, khi bạn thấy một gạch đó dưới mức giá cuối cùng, được đánh dấu trong cột xu hướng tăng, và giá này thấp hơn giá cuối cùng được đánh dấu trong cột điều chỉnh tự nhiên.

10 (a) phương pháp này được tạo ra để cho phép bạn nhìn rõ hơn,  cổ phiếu có biến động giống như vậy sau khi xẩy ra sự tăng giá tự nhiên và điều chỉnh tự nhiên đầu tiên. Nếu như biến động chuẩn bị hồi phục vào trong kênh tăng hoặc giảm – nó xẩy ra ở điểm cơ sở trong mỗi cổ phiếu riêng biệt trên 3 điểm, hoặc 6 điểm trong “chìa khóa giá”.

(b) Nếu cổ phiếu không ở trong trạng thái biến động như thế – và trong sự điều chỉnh được bán ở 3 điểm và thấp hơn điểm cơ sở cuối cùng (được ghi lại trong cột của xu hướng tăng với gạch đỏ), điều đó chỉ ra rằng xu hướng răng của cổ phiếu đó đã kết thúc.

(c) Sử dụng quy tắc đó cho xu hướng giảm, hầu như tất cả các lần, khi mà kết thúc sự tăng giá tự nhiên, và trong cột xu hướng giảm đánh dấu những mức giá mới, những mức giá mới này cần cần đi quan 3 điêm hoặc hơn ở dưới điểm cơ sở cuối cung ( với gạch đen phái dưới) để khảng đỉnh xu hướng giảm được khôi phục.

(d) Nếu như cổ phiếu không trong trạng thái của biến động đó – và trên sực tăng giá được bán trên 3 điểm hoặc hơn so với điểm cơ sở (được đánh dấu trong xu hướng giảm với gạch đen), điều đó chỉ ra rằng xu hướng giảm của cổ phiếu này đã kết thúc.

(e) Ghi lại trong cột sự tăng giá tự nhiên, nếu như sự tăng đó kết thúc hơi thấp hơn điểm cơ sở cuối cùng trong cột xu hướng tăng (với gạch màu đỏ), và cổ phiếu chỉ ra sự điều chỉnh khoảng 3 điểm hoặc hơn từ mức giá này, đó là dấu hiệu nguy hiểm, nó chỉ ra rằng xu hương tăng trong cổ phiếu đó đã kết thúc.

(f) Ghi lại trong cột điều chỉnh tự nhiên, nếu sự điều chỉnh này kết thúc hơi cao hơn so với điểm cơ sở cuối cungc của xu hướng giảm (với nét gạch màu đen), và cổ phiếu chỉ ra sự tăng giá khoảng 3 điểm hoặc hơn từ mức giá này, đó là dấu hiệu nguy hiểm, nó chỉ ra rằng xu hướng giảm trong cổ phiếu này đã kết thúc.

  • Theo mình thì Những quy tắc ghi sổ này có thể hiểu đơn giản hơn nhiều khi dùng vào chart (=_=), thực chất nhìn vào chart cũng có thể tìm ra quy luật như thế và đơn giản hơn.
  • Cuốn sách đã dịch xong, chúc mọi người trade thành công!